THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

Số: 1780/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hòa Bình

______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại tờ trình số 1791/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 3645/TTr-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tỉnh Hòa Bình là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5 bản).

THỦ TƯỚNG


(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng