VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số:  2595/VPCP-QHQT

V/v Bộ Y tế tiếp nhận đợt 8 thuốc ARV điều trị HIV/AIDS của Chương trình PEPFAR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 16  tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính;

- Bộ Y tế;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5718/BTC-TCĐN ngày 2 tháng 5 năm 2007) về việc Bộ Y tế tiếp nhận đợt 8 thuốc Retrovirus (ARV) điều trị HIV/AIDS của Chương trình PEPFAR Hoa Kỳ theo quy chế viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận lô hàng đợt 8 gồm các loại thuốc điều trị Retrovirus (ARV) thuộc Chương trình viện trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR).

2. Giao Bộ Y tế căn cứ Hiệp định khung đã ký với phía Hoa Kỳ về Chương trình viện trợ khẩn cấp phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ cho Việt Nam, trao đổi thống nhất với đại diện Chương trình PEPFAR Hoa Kỳ xây dựng kế hoạch tiếp nhận thuốc đặc trị ARV cho từng năm và phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Y tế chỉ đạo Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu với các đơn vị tiếp nhận thuốc của Chương trình để thực hiện quản lý và quyết toán viện trợ theo quy định hiện hành và khẩn trương xây dựng cơ chế quản lý sử dụng thuốc của chương trình PEPFAR để đảm bảo thống nhất và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP và các PTTg (để b/c);

- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);

- Cục Phòng chống HIV/AIDS;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: VX, TH;

- Website Chính phủ;

- Lưu: VT, QHQT (3).25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc