THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số:  2075/VPCP-CN

V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăm sóc và điều trị HIV/AIDS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

Hà Nội, ngày 18  tháng 4 năm 20074

 

Kính gửi:

Bộ Y tế

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 247/TTr-BYT ngày 27/3/2007 về việc xin phép tổ chức Hội nghị toàn quốc lần II tổng kết công tác chăm sóc, điều trị HIV sau một năm triển khai thực hiện Quy trình điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng vi rút HIV và công bố các Chương trình hành động quốc gia liên quan, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Bộ Y tế tổ chức Hội nghị vào sau thời gian bầu cử Quốc hội khóa XII, với nội dung như đã đề nghị tại văn bản nêu trên; yêu cầu chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức hội nghị thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, PTT Trương Vĩnh Trọng;

- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,

các Vụ: TH, KTTH; Website CP;

- Lưu: VT, VX (3), DHC13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 (Đã ký)

Trần Quốc Toản